PES Choroby Wewnętrzne Wiosna 2012 część 1

1. W którym przypadku nie ma potrzeby oceny ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą karty SCORE, ponieważ ryzyko to jest bardzo duże?

A. pacjent ze stężeniem cholesterolu LDL w surowicy 2 mmol/l.

B. pacjent z niewydolnością nerek.

C. pacjent z cukrzycą typu 2.

D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

2. Badanie profilu lipidowego osocza zaleca się u osób z:

A. cukrzycą typu 2.

B. nadciśnieniem tętniczym.

C. przewlekłą chorobą nerek.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

3. U osób obciążonych bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym należy dążyć do uzyskania stężenia cholesterolu LDL w surowicy:

A. <1,8 mmol/l (70 mg/dl).

B. <2,5 mmol/l (100 mg/dl).

C. <3,0 mmol/l (115 mg/dl).

D. <4,0 mmol/l (155 mg/dl).

E. <4,9 mmol/l (190 mg/dl).

4. Hipertriglicerydemia może występować w przebiegu:

A. cukrzycy typu 2.

B. niedoczynności tarczycy.

C. przewlekłej chorobie nerek.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

5. Statynę należy odstawić lub zmniejszyć jej dawkę, gdy aktywność aminotransferazy alaninowej w surowicy przekracza górną granicę normy co najmniej:

A. 2-krotnie.

B. 3-krotnie.

C. 5-krotnie.

D. 10-krotnie.

E. zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej w surowicy nie jest wskazaniem do odstawienia statyny.

6. Leczenie fibrynolityczne należy do możliwych opcji leczenia:

A. świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST.

B. świeżego zawału serca bez uniesienia odcinka ST.

C. niestabilnej dławicy piersiowej.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

7. Kiedy u chorego z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia ST wskazane jest pilne (do 2 h) wykonanie koronarografii?

A. gdy dławica piersiowa utrzymuje się lub nawraca pomimo zastosowanego leczenia farmakologicznego.

B. gdy występuje niestabilność hemodynamiczna lub groźna dla życia arytmia komorowa.

C. prawdziwe są odpowiedzi A lub B.

D. nigdy.

E. zawsze.

8. Przyczyną izolowanego nadciśnienia skurczowego może być:

1) niedomykalność zastawki aortalnej;    3) nadczynność tarczycy;
2) niedokrwistość;            4) choroba Pageta.
Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 3.

B. 1,3.

C. 1,2,3.

D. 1,2,3,4.

E. żadna z wymienionych.

9. Skala CHADS2 służy do oceny ryzyka wystąpienia:

A. krwawienia w przebiegu leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków.

B. zdarzeń wieńcowych u chorych po zawale serca.

C. udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową serca.

D. udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków związanym z wadą zastawkową serca.

E. zgonu u chorych z migotaniem przedsionków.

10. U chorych z migotaniem przedsionków i chorobą wieńcową, bez niewydolności serca, zalecanym lekiem pierwszego wyboru do utrzymywania rytmu zatokowego jest:

A. amiodaron.

B. sotalol.

C. propafenon.

D. werapamil.

E. żaden z ww. leków.

11. Która z wymienionych zmian w EKG spoczynkowym nie należy do często występujących u sportowców?

A. tachykardia zatokowa.

B. blok przedsionkowo-komorowy.

C. niezupełny blok prawej odnogi.

D. zespół wczesnej repolaryzacji komór.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

12. Nadciśnienie tętnicze rzekome to:

A. fałszywie zawyżone ciśnienie tętnicze skurczowe wskutek znacznego stwardnienia tętnic.

B. prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach klinicznych i zwiększone wartości stwierdzone poza gabinetem lekarskim.

C. zwiększone wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach klinicznych i prawidłowe wartości stwierdzone poza gabinetem lekarskim.

D. prawdziwe są odpowiedzi B lub C.

E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

13.  Które stwierdzenie dotyczące oceny laboratoryjnej lipidów i apolipoprotein osocza jest prawdziwe?

A. do pomiaru stężenia triglicerydów i do obliczenia stężenia cholesterolu LDL ze wzoru Friedewalda próbkę krwi należy pobrać po 12-godzinnym niespożywaniu pokarmów.

B. wzoru Friedewalda nie można użyć, gdy stężenie triglicerydów wynosi > 1,7 mmol/l (ok. 150 mg/dl).

C. próbek krwi do oznaczenia stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL nie trzeba pobierać na czczo.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

14. Każdy chory po zawale serca, u którego nie ma swoistych przeciwwskazań, powinien, oprócz kwasu acetylosalicylowego, przyjmować do końca życia:

1) klopidogrel;      4) β-bloker;
2) azotan;      5) inhibitor konwertazy angiotensyny;
3) statynę;      6) trimetazydynę.
Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 1,2,3.

C. 3,4,5.

D. 2,3,4,5.

E. 2,3,4,5,6.

15. U chorego z zatorowością płucną wysokiego ryzyka, u którego nie ma swoistych przeciwwskazań, należy zastosować:

A. antagonistę witaminy K.

B. lek trombolityczny.

C. heparynę drobnocząsteczkową.

D. heparyną niefrakcjonowaną.

E. fondaparynuks.

16. U chorego ze świeżym zawałem prawej komory serca, u którego wystąpiła hipotensja, zaleca się stosowanie:

A. inhibitora konwertazy angiotensyny.

B. azotanu.

C. opioidu.

D. żadnego z wyżej wymienionych leków, ponieważ są one przeciwwskazane w takiej sytuacji.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

17. Przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego nie jest:

A. choroba Addisona.

B. zespół Conna.

C. zespół Cushinga.

D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

18. W diagnostyce różnicowej bólu w klatce piersiowej należy uwzględnić:
1) wadę zastawkową serca;      4) odmę opłucnową;
2) rozwarstwienie aorty;       5) zapalenie płuc.
3) zatorowość płucną;
Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 2.

B. 2,3.

C. 2,3,4.

D. 1,2,3,4.

E. wszystkie wymienione.

19. U jakich osób wskazane jest zastosowanie profilaktyki antybiotykowej przed zabiegami stomatologicznymi związanymi z przerwaniem ciągłości błony śluzowej, z powodu dużego ryzyka zachorowania na infekcyjne zapalenie wsierdzia?

1) osoby z protezą zastawkową lub wcześniejszą naprawą zastawki z użyciem sztucznego materiału;
2) osoby z przebytym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia;
3) osoby z wrodzoną siniczą wadą serca skorygowaną częściowo z wytworzonymi paliatywnymi połączeniami.
Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 2.

B. 1,2.

C. 2,3.

D. 1,2,3.

E. nie ma potrzeby stosowania takiej profilaktyki w związku z zabiegami stomatologicznymi.

20. Które stwierdzenie dotyczące EKG w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych (OZW) bez uniesienia odcinka ST jest prawdziwe?

A. całkowicie prawidłowy EKG wyklucza OZW bez uniesienia odcinka ST.

B. niedokrwienie w obszarze zaopatrywanym przez gałąź okalającą można wykryć w odprowadzeniach V7-V9.

C. izolowane niedokrwienie prawej komory można wykryć w odprowadzeniach V3R i V4R.

D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

21. Erlotynib i gefitynib stosuje się w leczeniu:

A. niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium I i II z mutacją genu EGFR.

B. niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium I i II bez mutacji genu EGFR.

C. zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją genu EGFR.

D. postaci ograniczonej drobnokomórkowego raka płuca z mutacją genu EGFR.

E. postaci rozsianej drobnokomórkowego raka płuca z mutacją genu EGFR.

22. Wzrost stężenia troponin sercowych we krwi:

A. odzwierciedla niedokrwienie mięśnia sercowego.

B. u chorych z świeżym zawałem serca występuje już po około 4 godzinach od wystąpienia objawów.

C. po zawale serca utrzymuje się maksymalnie do 1 tygodnia.

D. nie występuje w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.

E. żadne z powyższych nie jest prawdziwe.

23. Dożylne podawanie azotanów w ostrych zespołach wieńcowych (OZW) bez uniesienia odcinka ST zaleca się:

A. u wszystkich chorych.

B. u chorych z nawracającą dławicą piersiową.

C. u chorych z objawami niewydolności serca.

D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

E. nie ma żadnych wskazań do dożylnego podawania azotanów u chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST.

24. Objawem niedokrwienia wskutek zwężenia tętnicy obwodowej może być:

1) ból pośladka po chodzeniu;
2) ból brzucha lub biegunka po posiłku;
3) przemijające niedokrwienie mózgu;
4) zaburzenia wzwodu.
Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 3.

B. 1,3.

C. 2,3.

D. 1,2,3.

E. wszystkie wymienione.

25. Każdy chory z objawowym miażdżycowym zwężeniem tętnicy szyjnej powinien przewlekle przyjmować:

A. kwas acetylosalicylowy.

B. statynę.

C. pentoksyfilinę.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

26. W leczeniu nadciśnienia tętniczego związanego z jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej (bez zwężenia tętnicy nerkowej drugiej nerki) nie można stosować:

A. inhibitorów ACE.

B. blokerów receptora angiotensynowego.

C. blokerów kanału wapniowego.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. można stosować wszystkie wyżej wymienione leki.

27. Których z wymienionych leków nie można stosować w leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży?

1) inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora angiotensynowego;
2) metylodopy;
3) nifedypiny;
4) labetalolu.
Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.

B. 1,2.

C. 1,3.

D. 1,4.

E. 1,3,4.

28. Najczęstszą przyczyną rozkurczowej przewlekłej niewydolności serca jest:

A. choroba niedokrwienna serca.

B. nadciśnienie tętnicze.

C. kardiomiopatia przerostowa.

D. kardiomiopatia skrobiawicza.

E. zaciskające zapalenie osierdzia.

29. Każdy chory z przewlekłą niewydolnością serca w II klasie NYHA z dysfunkcją skurczową lewej komory powinien przyjmować (jeśli nie ma przeciwwskazań):

A. inhibitor konwertazy angiotensyny lub bloker receptora angiotensynowego.

B. beta-bloker

C. antagonistę aldosteronu.

D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

 30. Które stwierdzenie dotyczące sarkoidozy jest fałszywe?

A. najczęściej występuje u osób w wieku 20-40 lat.

B. może przebiegać bezobjawowo.

C. u około ⅓ chorych występują objawy ogólnoustrojowe: zmęczenie, osłabienie, utrata apetytu, chudnięcie i podwyższona temperatura ciała.

D. ostry początek z rumieniem guzowatym lub bezobjawowym obustronnym powiększeniem węzłów chłonnych wnęk płuc wiąże się ze złym rokowaniem.

E. w większości przypadków dochodzi do samoistnej remisji choroby.

31. Do zespołów paranowotworowych występujących u chorych na raka płuca należą niżej wymienione, z wyjątkiem:

A. reaktywnego zapalenia stawów.

B. układowego zapalenia naczyń.

C. zespołu nieadekwatnego wydzielania ADH

D. zapalenia skórno-mięśniowego i zapalenia wielomięśniowego

E. zespołu rakowiaka.

32. Które stwierdzenie dotyczące kaszlu wywołanego przez inhibitor konwertazy angiotensyny jest fałszywe?

A. zależy od dawki leku.

B. najczęściej pojawia się w pierwszym tygodniu stosowania leku.

C. może się pojawić po kilku miesiącach od rozpoczęcia przyjmowania leku.

D. zazwyczaj zmniejsza się w ciągu kilku dni od odstawienia leku.

E. może się utrzymywać do miesiąca od odstawienia leku, a sporadycznie nawet dłużej.

33. Które stwierdzenie dotyczące ostrego zapalenia zatok przynosowych jest prawdziwe?

A. najczęstszym czynnikiem etiologicznym jest Hemophilus influenzae.

B. w zapaleniu o etiologii bakteryjnej antybiotykiem pierwszego wyboru jest amoksycylina.

C. u każdego chorego należy w celu ustalenia konieczności zastosowania antybiotyku wykonać radiogramy zatok przynosowych.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. żadne z powyższych nie jest prawdziwe.

34. Który z wymienionych leków wziewnych stosowanych w POChP podaje się 1 raz dziennie, ze względu na długi czas działania?

A. formoterol i salmeterol.

B. indakaterol.

C. tiotropium.

D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

E. żaden (wszystkie ww. leki należy podawać 2 razy dziennie).

35. Które z wymienionych leków nie mają zastosowania w przewlekłym leczeniu POChP?

A. wziewne leki przeciwcholinergiczne.

B. długo działające beta2-mimetyki wziewne.

C. glikokortykosteroidy doustne.

D. glikokortykosteroidy wziewne.

E. teofilina.

36. Która z wymienionych cech przemawia za POChP, a przeciwko astmie?

1) w większości nieodwracalne ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe;
2) początek w średnim wieku;
3) powolne narastanie objawów;
4) napadowy charakter objawów.
Prawidłowa odpowiedź to:

A. 1,3.

B. 2,3.

C. 1,4.

D. 1,2,3.

E. 1,2,4.

37. U 60-letniego chorego na umiarkowaną POChP, bez poważnych chorób współistniejących, wystąpiło nasilenie duszności oraz zwiększyła się ilość odkrztuszanej plwociny o charakterze ropnym. Ostatnie zaostrzenie POChP wystąpiło u niego przed blisko rokiem. Przez ostatnie 6 miesięcy nie przyjmował żadnych antybiotyków. Chory może przyjmować leki doustnie. Antybiotykiem pierwszego wyboru w takim przypadku jest:

A. amoksycylina.

B. amoksycylina z klawulanianem.

C. cyprofloksacyna.

D. ceftazydym lub cefepim.

E. żaden z wymienionych.

38. U chorych na astmę zalecane przewlekłe leczenie farmakologiczne stopnia 2. polega na regularnym (codziennym) stosowaniu:

A. samego szybko działającego beta2-mimetyku.

B. glikokortykosteroidu (GKS) wziewnego w małej dawce.

C. GKS wziewnego w dużej dawce.

D. GKS wziewnego w małej dawce i długo działającego beta2-mimetyku.

E. GKS wziewnego w dużej dawce i długo działającego beta2-mimetyku.

39. Które stwierdzenie dotyczące ogólnoustrojowego stosowania glikokortykosteroidów (GKS) w zaostrzeniach astmy jest prawdziwe?

A. GKS doustne lub dożylne stosuje się w leczeniu wszystkich zaostrzeń astmy (oprócz najlżejszych), zwykle przez 5-10 dni.

B. efekty kliniczne ujawniają się po upływie co najmniej 24 godzin od rozpoczęcia kortykoterapii.

C. jeżeli leczenie GKS doustnym trwa 2 tygodnie, nie można od razu odstawić leku, lecz trzeba stopniowo zmniejszać jego dawkę.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

40. Zarostowe zapalenie oskrzelików może wystąpić w przebiegu:

A. reumatoidalnego zapalenia stawów.

B. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

C. po przeszczepieniu szpiku.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

41. Skala CRB-65 służąca do oceny ciężkości pozaszpitalnego zapalenia płuc obejmuje wymienione czynniki, z wyjątkiem:

A. splątania.

B. częstotliwości oddechów.

C. stężenia mocznika w surowicy.

D. ciśnienia tętniczego.

E. wieku.

42. Ciężki ostry zespół oddechowy (SARS):

A. jest wywoływany przez koronawirusy.

B. rozwija się po okresie utajenia wynoszącym ponad 14 dni.

C. u większości chorych ma obraz radiologiczny obustronnych zacienień w płucach.

D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.

E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.

43. W fazie wstępnej leczenia nowych przypadków gruźlicy płuc stosuje się:

A. 2 leki (ryfampicynę i izoniazyd) przez 2 miesiące.

B. 2 leki (ryfampicynę i izoniazyd) przez 4 miesiące.

C. 4 leki (ryfampicynę, izoniazyd, pyrazynamid i etambutol) przez 2 miesiące.

D. 4 leki (ryfampicynę, izoniazyd, pyrazynamid i etambutol) przez 4 miesiące.

E. 5 leków ((ryfampicynę, izoniazyd, pyrazynamid, etambutol i streptomycynę) przez 4 miesiące.

44. Najważniejszym skutkiem niepożądanym podstawowego schematu leczenia gruźlicy jest uszkodzenie:

A. nerek.

B. wątroby.

C. narządu wzroku.

D. narządu słuchu.

E. żadnego z wyżej wymienionych narządów.

45. Przyczyną wysięku w jamie opłucnej może być:

1) bakteryjne zapalenie płuc;   2) marskość wątroby;   3) niewydolność serca;       4) niedoczynność tarczycy. Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.   B. 1,2.   C. 1,4.   D. 1,2,3.   E. wszystkie wymienione.

46. Która postać odmy opłucnowej jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji?

A. odma prężna (wentylowa).

B. odma zamknięta.

C. odma otwarta.

D. każda z wymienionych.

E. żadna z wymienionych.

47. Do przeciwwskazań bezwzględnych do wykonania spirometrycznej próby prowokacyjnej należy:

A. ciężka obturacja stwierdzona w spirometrii podstawowej.

B. przebycie zawału serca lub udaru mózgu w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

C. tętniak aorty.

D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.

E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.

48. W badaniach serologicznych u chorego we wczesnym okresie ostrego WZW typu B typowo stwierdza się:

A. HBsAg (+), HBeAg (+), anty-HBc IgM (-).

B. HBsAg (+), HBeAg (+), anty-HBc IgM (+).

C. HBsAg (-), HBeAg (+), anty-HBc IgM (-).

D. HBsAg (+), HBeAg (-), anty-HBc IgM (+).

E. HBsAg (+), HBeAg (-), anty-HBc IgM (-).

49. Ostra gastropatia krwotoczna może wystąpić jako powikłanie: 1) przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych;   2) zarzucania żółci do żołądka;  3) mocznicy; 4) wstrząsu; 5) sepsy.  Prawidłowa odpowiedź to:

A. tylko 1.   B. 1,2.   C. 1,2,3.   D. 1,2,3,4.   E. wszystkie wymienione.

50. U chorych z marskością wątroby i umiarkowanym wodobrzuszem (stopnia 2) należy w pierwszej kolejności:

A. ograniczyć podaż płynów.

B. ograniczyć podać sodu.

C. zastosować furosemid.

D. zastosować spironolakton.

E. wykonać nakłucie jamy otrzewnej.

Pytanie nr 21 – Choroby reumatyczne

Wybierz stwierdzenia prawidłowe dotyczące zespołu Sjögrena:

1. ponad 90% chorych to mężczyźni, 2. wyróżnia się postać pierwotną i wtórną, 3. szczyt zachorowań przypada na wiek ok. 50 lat, 4. w ramach diagnostyki stosuje się test Schirmera 5. w chorobie dochodzi do uszkodzenia gruczołów zewnątrzwydzielniczych

A. 1, 3 i 4 są prawidłowe

B. 1, 2, 4, i 5 są prawidłowe

C. 2, 4, 5 są prawidłowe

D. 2, 3, 4, 5 są prawidłowe

E. 1, 2, 4, 5 są prawidłowe

Pytanie nr 20 – Choroby reumatyczne

Takie objawy jak suchość rogówek i spojówek, powiększenie ślinianek przyusznych, trudności w żuciu i połykaniu pokarmów, postępująca próchnica zębów a także liczne objawy ogólnoustrojowe występują w jakim zespole autoimmunologicznym:

A. zespole Sjögrena

B. twardzinie układowej

C. zapaleniu skórno-mięśniowemu

D. zespole Churga i Straussa

E. guzkowym zapaleniu tętnic

Pytanie nr 15 – Choroby reumatyczne

Wykazanie obecności przeciwciał PR3-ANCA w surowicy, rozsiane nacieki w płucach, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych oraz kłębuszkowe zapalenie nerek to cechy charakterystyczne:

A. ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń

B. choroby Kawasakiego

C. zapalenia skórno-mięśniowego

D. twardziny układowej

E. zespołu Sjögrena